Rejserute (ca.3.600 km)

 

Tyskland: Hamborg – Hannover – Braunschweig – Magdeburg – Leipzig – Dresden.
Tjekkiet: Teplice (grænseby mellem Tyskland og Tjekkiet) – Prag – Brno.
Slovakiet: Bratislava.
Ungarn: Gyor – Budapest – Kecskemet – Szeged (grænseby mellem Serbien og Bulgarien).
Serbien: Novi Sad – Beograd – Nis – Dimitrovgrad (grænseby mellem Serbien og Bulgarien). Bulgarien: Sofia – Plovdiv – Stara Zagora – Karnobat – Bourgas.
Tyrkiet: Istanbul - Alanya.

Rød rute er Fly - Blå rute er med Bil

Startede på turen til Alanya den 9. september og var hjemme igen 7. november.

Første overnatning var i Prag på et lille Hotel i udkanten af byen. Bilen kom i aflåst garage. Jeg spiste og gik i seng ved 22.30 tiden. Stod op næste morgen klokken 06.00 og spiste morgenmad. Kørte derefter videre mod Ungarn hvor det var meningen at jeg ville overnatte, men pludselig var jeg på den Serbiske grænse. Jeg forsøgte at finde et hotel for overnatning i Serbien, men efter 3 forsøg opgav jeg og overnattede i bilen.(Ingen af Hotellerne kunne garantere for bilen).Det var ikke nogen luxus at sove i bilen, så klokken 04.00 kørte jeg videre gennem Bulgarien til Tyrkiet, hvor jeg fandt et dejligt lille hotel nogle få kilometer efter grænsen.

Næste morgen kørte jeg videre, gennem Istanbul, som er en meget stor by med 17 millioner indbyggere og videre mod Alanya. Ca. 200 km før Alanya, nægtede min GPS at samarbejde. Jeg ringede til Hotellet, og Asli kom og kørte foran mig til Alanya. Mange tak til Asli. Det havde været nogle hårde dage, så det var dejligt at komme i seng. Stod op næste morgen til frokost og derefter begyndte en næsten 2 måneder lang ferie, med sol og temperaturer omkring 35-40 grader. Takket være Asli (Chefen på Hotellet) som kørte med mig i bilen til de mest fantastiske steder som er vist i billeder på foregående side, fik jeg set mange steder som ikke en 8-dages turist får at se. Jeg var 5 gange i luften med "Parasailing" hvor man ved hjælp af en faldskærmslignende skærm kommer op i næsten 100 meters højde og med udsyn over næsten hele Alanya. Turen varer ca. ½ time og er helt fantastisk. Som en speciel souvenier fra Alanya, fik jeg lavet en tatovering på min venstre overarm. Hver morgen gik jeg en tur, endten på fortovet eller langs stranden ind til centrum (ca.2 km) Besøgte ofte den store Bazar med flere hundrede boder og forretninger. Jeg har næsten været igennem alle Alanyas gader, endten til fods eller i bil. Jeg fik mange venner på Hotellet, for der kom nye rejsende 2 gange om ugen fra specielt Norge, Sverige, Finland og Danmark. Enkelte personer fra Tyskland, England og Asien kom også som gæster. Alle spurgte, hvem ejer den sorte bil  med Danske nummerplader, og det var startsignalet til en længere samtale og udveksling af adresser. En aftentur blev det også mange gange, engang imellem med et par andre gæster fra Hotellet. Selv om natten er Alanya en dejlig stille og rolig by. Det er billigt at handle i Alanya. Eksempel = 20 cigaretter koster 5.00 Lira som er ca. 13 Danske kroner. En øl koster i forretning 1.90 Lira og på Hotel eller Værtshus 6.00 Lira. Tøj er billigt. Jeg købte 4 par cowboybukser, 2 vinterjakker, 5 T-shirts, 12 par underbukser, 3 skjorter og 2 trøjer for 800 Lira. Vinterjakkernes normalpris var 900 Lira pr stk. 1,000 DKK = 307,92 TRY (1. November 2012)

På hjemturen kørte jeg lidt andre veje, hvor jeg overnattede i Edirne, få kilometer før den Bulgarske grænse. Startede næste morgen hvor jeg kørte gennem Bulgarien og Serbien. I Serbien blev jeg overhalet af en lille lastvogn med hænger. Jeg kørte op ad en stejl bakke med en dyb kløft på højre side og fik bilen ramponeret på venstre side af den forbikørende. Han fortsatte sin kørsel, og jeg havde ikke mulighed for at indhente ham. Jeg overnattede i Wien på et lille hotel i nærheden af centrum. Kørte derfra klokken 07.00 næste morgen og var hjemme i Tarm klokken 21.00. Jeg var meget træt og sov til klokken 10.00 næste morgen.

 

Started on the trip to Alanya on 9. September and was back home 7. November.

The first night was in Prague at a small hotel on the outskirts of the city. The car came in a locked garage. I ate and went to bed at 22:30. Got up the next morning at 06:00 and ate breakfast. Then drove on towards Hungary where it was supposed that I would spend the night, but suddenly I was on the Serbian border. I tried to find a hotel for the night in Serbia, but after 3 attempts I gave up and stayed in the car. (None of the Hotel are able to guarantee the car). This was not a luxury to sleep in the car, so at 4:00 I drove on, through Bulgaria to Turkey where I found a lovely little hotel a few kilometers after the border. Next morning I drove on, through Istanbul, which is a very big city with 17 million inhabitants and on to Alanya. Approximately 200 km before Alanya, refused my GPS to work. I called the Hotel, and Asli came and drove before me to Alanya. Many thanks to Asli. It had been some tough days, so it was great to get to bed. Got up the next morning to lunch and then began a nearly 2-month vacation, with sunshine and temperatures around 35-40 degrees. Thanks Asli (The boss on the Hotel BERKAN) who rode with me in the car to the most amazing places shown in the pictures on the previous page, I had seen many places not an 8-day tourist get to see. I was 5 times in the air with "Parasailing" where using a  screen like a  parachute comes up in almost 100 meters in height and with a view of almost the entire Alanya. The tour lasts approx. ½ hours and is absolutely fantastic.

As a special souvenier from Alanya, I got a tattoo on my left upper arm. Every morning I went for a walk, either on the sidewalk or along the beach to the center (approximately 2 km). Visited often the big bazaar with hundreds of stalls and shops. I've almost gone through all Alanya streets, either on foot or by car. I made many friends at the Hotel. There came new guests 2 times a week, especially from Norway, Sweden, Finland and Denmark. A few people from Germany, England and Asia also came as guests. All asked who owns the black car with Danish license plates, and it was the starting signal for a longer conversation and exchange of addresses. An evening stroll, it was also many times, sometimes with a few other guests from the Hotel. Even at night Alanya is a nice quiet town.

It is cheap to shop in Alanya. Example = 20 cigarettes cost 5.00 Lira which is approx. 13 Danish kroner. A beer costs of business 1.90 lira and on hotel or tavern 6.00 lira. Clothes are also very cheap. I bought 4 pairs of jeans, 2 winter jackets, 5 T-shirts, 12 pairs of pants, 3 shirts and 2 sweaters for 800 lira. Approximately 2,000 Danish kroner. Vinterjakkernes normal price was 900 lira for each. 1,000 DKK = 307,92 TRY (1. November 2012) On the way home I drove slightly different ways, where I spent the first night in Edirne - Turkey, a few kilometers before the Bulgarian border. Started next morning when I drove through Bulgaria and Serbia. In Serbia, I was overtaken by a small truck with trailer. I drove up a steep hill with a deep ravine on the right side and got battered car on the left side of the passing. He continued his run, and I was not able to catch him. I spent the night in Vienna - Austria, at a small hotel near the center. Drove away at 7:00 the next morning and was at home in Tarm at 21:00. I was very tired and slept till 10:00 the next morning.


Berkan Hotel har mange gode retter på deres Menu. Her er vist nogle af mine livretter.

Berkan Hotel has many great dishes on their menu. Here is shown some of my favorite foods.

 


Godt værelse med balkon     Good room with balcony


Here you can read about Turkish Spice


Ejerløse hunde og katte findes overalt i Alanya. Hundene er pjuskede og beskidte, men ellers meget venlige. Hvis man kæler for en af disse hunde, er den meget vanskelig at slippe af med igen. Kattene er fulde af sår, bylder og helt sikkert lopper.

Streetdogs and Freecats are everywhere in Alanya. The dogs are messy and dirty, but otherwise very friendly. If you fondles one of these dogs, it is very difficult to get rid of them again. The cats are full of wounds, abscesses and certainly fleas.

 


Hunden nedenfor blev en god ven, som jeg ofte mødte på gaden i nærheden af Hotelet. Jeg købte nogle godbidder til den som jeg havde i lommen. "Freedogs" får mad og vand på specielle steder langs gaden.

The dog below was a good friend whom I often met on the street near Hotelet. I bought some goodies for it as I had in my pocket. "Free Dogs" get food and water at specific locations along the street.

 

 

Dette æsel kunne næsten ikke gå. Ingen havde tænkt på at gøre noget ved dens hove. Katten sad ofte på lur når jeg spiste frokost og jeg "tabte" mange gange et stykke pølse eller ost ud over rækværket.

This donkey could hardly walk. No one had thought to do something about its feet. The cat often sat and wait when I had lunch and I "lost" many times a piece of sausage or cheese out over the railing.


Politi og Parkvagter var hele tiden synlige. Jeg har aldig før set en så ren by og med god orden overalt.

Police and Park Guards were constantly visible. I've never before seen such a clean city with good order throughout.


Taxi i Alanya har faste priser til nogle af de mest kendte steder. Der venstes gratis i op til 3 timer, men så betaler man begge veje.

Taxi in Alanya have fixed prices for some of the most famous places. The expected free for up to 3 hours, but then you pay both ways.

 Klik for at få en vejrudsigt for Alanya

Temp. Alanya

Taxi side Alanya _ Taxi page Alanya

4 Forskellige Webcams i Alanya _ 4 Different Webcams in Alanya

Hvad er det der råbes ud flere gange om dagen fra en Moske? Tryk Her!


Efter den lange køretur til Alanya havde jeg fået en 15 cm lang, blå "pølse" og tyk som en finger, på mit højre ben. Det var meget smertefuld, så jeg kom direkte på Hospitalet. Jeg fik taget en blodprøve og efter 1½ time var prøven klar. Jeg havde fået en begyndende blodprop i benet. Jeg fik mange tabletter og 5 sprøjter som jeg så skulle tage. Det er nu helt forsvundet, og benet har det fint igen. Det vil med andre ord sige at man ikke skal køre næsten 4.000 km på 3½ døgn.

After the long drive to Alanya I had gotten a 15 cm long, blue "sausage" and thick as a finger on my right leg. It was very painful, so I went directly to the hospital. I got a blood test and after 1 ½ hours, the specimen was ready. I had the beginnings of a blood clot in the leg. I got many tablets and 5 syringes that I had to take. It is now entirely disappeared, and the leg is fine again. In other words, you should not run nearly 4,000 km  in 3 ½ days.

Jeg fik dette medicin som var OK   I got this medicine which was OK


Side/ Page: 1 - 3 - 4

Tilbage til forsiden   Back to main page


Send this page to your friends

Click here to send this page to a friend!

 susnet.se tjänster - statistik och besöksräknare utan reklam

eXTReMe Tracker

 free stat counter